ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

    Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là "Thỏa thuận") được lập ra bởi giữa bạn và công ty RikkeiSoft ("RikkeiSoft" hoặc "Chúng tôi") về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ ("Dịch vụ") của ứng dụng myRikkei. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

    I. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

    1. Quyền gắn với Dịch vụ.

    RikkeiSoft sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng RikkeiSoft không tuyên bố mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các thông tin trên ứng dụng do bên thứ 3 cung cấp. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các đơn vị cung cấp.

    2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

    Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ khi chưa được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của RikkeiSoft. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng; hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

    RikkeiSoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. RikkeiSoft cũng không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

    RikkeiSoft có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

    II. THỎA THUẬN BẢO MẬT

    1. Quy định chung

    Thỏa thuận bảo mật này chỉ điều chỉnh việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận bảo mật này không áp dụng đối với những thông tin mà RikkeiSoft thu thập được theo những cách khác thông qua bất kỳ trang web, sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ khác của RikkeiSoft. Thỏa thuận bảo mật này không sửa đổi hoặc thay đổi các thỏa thuận khác mà bạn có thể có hoặc tham gia với RikkeiSoft.

    2. Khách hàng chưa đến tuổi vị thành niên

    RikkeiSoft không muốn thu thập dữ liệu nào của khách hàng dưới 7 tuổi. Nếu bạn từ 7 tuổi trở lên và chưa đến tuổi vị thành niên, việc đồng ý hoặc không đồng ý chia sẻ từ thiết bị của bạn về việc Bạn sử dụng Dịch vụ, Bạn nên cùng rà soát lại Thỏa thuận bảo mật này cùng cha mẹ hoặc người giám hộ để bảo đảm ràng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hiểu rõ Thỏa thuận bảo mật này.

    3. Mục đích và việc sử dụng thông tin

    Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát triển các tính năng, chức năng và dịch vụ của mình dựa trên cách thức bạn và những người sử dụng khác sử dụng Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của myRikkei hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

    Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân kết hợp với các dữ liệu khác được chúng tôi thu thập để phục vụ trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của myRikkei.

    Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

        a. Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc

        b. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, vv...;và/hoặc

        c. Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu myRikkei và Dịch vụ; và/hoặc

        d. Sửa đổi thông tin:

        Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sửa đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng. Việc sửa đổi thông tin như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống myRikkei. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa thông tin sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

        e. Bảo mật:

        RikkeiSoft mong muốn bảo đảm dữ liệu cá nhân của bạn an toàn và sử dụng nhiều công nghệ bảo mật và các thủ tục hành chính để giúp bảo vệ các dữ liệu khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép. Một khi RikkeiSoft nhận được dữ liệu, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên một mạng được bảo vệ và đáng tin cậy, các server được đặt tại coác cơ sở được kiểm soát có quyền truy cập hạn chế và việc truy cập dữ liệu chỉ dành cho những nhân viên RikkeiSOft được chấp thuận cần phải sử dụng dữ liệu. Tuy nhiên, an ninh mạng không toàn toàn tuyệt đối, vì thế RikkeiSoft không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

        f. Sử dụng dữ liệu Google Calendar API trong ứng dụng:

        Ứng dụng myRikkei yêu cầu và sử dụng dữ liệu lấy được từ Google Calendar API để hiển thị lịch làm việc của bạn trong màn hình HOME và màn hình lịch làm việc trong ứng dụng. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích này và tuyệt đối không sử dụng , chia sẻ cho bất kỳ bên nào khác.

    III. CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

    Nếu RikkeiSoft cập nhật bản Điều khoản sử dụng này, bản Điều khoản sử dụng được cập nhật sẽ được đăng trên trang web https://rikkei.vn/.

    Theo quy định của pháp luật, sau khi Điều khoản sử dụng cập nhật được đăng trên trang web https://rikkei.vn/, nếu bạn không thay đổi cài đặt trên Thiết bị của bạn để rút lại sự chấp thuận về việc sử dụng các dữ liệu, bạn được coi là đã chấp nhận toàn bộ quy định trong Điều khoản sử dụng được cập nhật. nếu pháp luật yêu cầu RikkeiSoft phải có sự đồng ý rõ ràng của bạn về Điều khoản sử dụng này, thì bất kỳ Điều khoản sử dụng câp nhật nào sẽ được tải lên Thiết bị của bạn như là một phần của cập nhật Dịch vụ và bạn sẽ cần phải chấp thuận rõ ràng về Điều khoản sử dụng cập nhật.

    IV. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

    Điều khoản sử dụng này sẽ được diễn giải và áp dụng theo quy định pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp, xung đột liên quan đến việc thực hiện Điều khoản sử dụng này sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết duy nhất của tòa án cấp có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.